Algemene voorwaarden

 1. Onder de handelsnaam Frank Peeters Advocatuur wordt door Mr. drs. F.A.J.M. Peeters (A03202) een advocatenpraktijk gedreven.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Frank Peeters Advocatuur en op alle rechtsverhoudingen van Frank Peeters Advocatuur met derden. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 1. De opdrachtgever wordt geacht ter zake de rechtsverhouding met Frank Peeters Advocatuur onherroepelijk woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van aanvang van de opdracht wordt opgegeven.
 1. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Indien in verband met de aan Frank Peeters Advocatuur opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Frank Peeters Advocatuur, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Frank Peeters Advocatuur zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Frank Peeters Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Frank Peeters Advocatuur heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.
 1. De advisering door Frank Peeters Advocatuur ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijke mededeling van Frank Peeters Advocatuur ontvangt.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Frank Peeters Advocatuur voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Frank Peeters Advocatuur of anderszins verband houdend met een aan Frank Peeters Advocatuur verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Frank Peeters Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Frank Peeters Advocatuur komt. Indien, om welke reden dan ook, krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaats vindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,=. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 1. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze Frank Peeters Advocatuur niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.
 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Frank Peeters Advocatuur, vrijwaart de cliënt Frank Peeters Advocatuur voor en tegen, en zal de cliënt Frank Peeters Advocatuur schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Frank Peeters Advocatuur mocht hebben of jegens Frank Peeters Advocatuur mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Frank Peeters Advocatuur voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Frank Peeters Advocatuur, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Frank Peeters Advocatuur lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
 1. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Frank Peeters Advocatuur een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven en te vermeerderen met BTW, zoals deze van tijd tot tijd door Frank Peeters Advocatuur worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan Frank Peeters Advocatuur de verschotten verschuldigd die Frank Peeters Advocatuur ten behoeve van de cliënt betaalt, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, voor zover aan de orde. Alle verschuldigde bedragen worden, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, in rekening gebracht.
 1. De declaraties van Frank Peeters Advocatuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Frank Peeters Advocatuur het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum. Frank Peeters Advocatuur heeft in dit geval tevens het recht de werkzaamheden op te schorten. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Frank Peeters Advocatuur gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 1. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Frank Peeters Advocatuur, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Frank Peeters Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan.
 1. Door Frank Peeters Advocatuur zal geen procedure worden aangevangen, dan wel verweer worden gevoerd, zonder dat door de cliënt een voorschot op het honorarium, dan wel (een voorschot op) de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage, in te schatten door Frank Peeters Advocatuur, alsmede het door de cliënt aan de gerechtelijke instantie in verband met de procedure verschuldigde griffierecht, aan Frank Peeters Advocatuur is betaald.
 1. De rechtsverhouding tussen Frank Peeters Advocatuur en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Frank Peeters Advocatuur verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.
 1. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de partners van Frank Peeters Advocatuur, de bestuurders van die partners en alle personen die voor Frank Peeters Advocatuur werkzaam zijn of waren, hetzij als vennoot, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien Frank Peeters Advocatuur een vertaling van deze voorwaarden ter beschikking stelt, prevaleert de Nederlandse versie.