Privacyverklaring Frank Peeters Advocatuur

Algemeen

Frank Peeters Advocatuur gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In termen van de AVG worden dergelijke gegevens verwerkt. De noodzaak daarvoor is mede gelegen in het feit dat een advocaat een geheimhouder is en voornoemde gegevens van vertrouwelijke aard zijn en als zodanig door de advocaat behandeld moeten worden.

Welke gegevens worden verwerkt?

Waarom worden gegevens verwerkt?

  • Om uitvoering te kunnen aan een opdracht van u om voor u (juridische) diensten te kunnen verlenen;
  • Om een wettelijke verplichting na te komen;

Wanneer worden gegevens verwerkt?

  • Door van tevoren aan u uitdrukkelijk en schriftelijk uw toestemming daarvoor te vragen en waarbij u schriftelijk akkoord gaat met het verzoek tot verwerking van de gegevens;

Bewaartermijn

Frank Peeters Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt te voldoen zoals bovenstaand aangegeven onder het kopje “Waarom worden gegevens verwerkt?”.

Wijzigingsrecht

U heeft recht op inzage, wijziging, en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens respectievelijk het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Tevens heeft u recht, na een schriftelijk verzoek daartoe aan Frank Peeters Advocatuur, op een overzicht van de gegevens die zijn verwerkt door Frank Peeters Advocatuur.

Het staat Frank Peeters Advocatuur vrij, wanneer u zich op deze rechten beroept, geheel of gedeeltelijk te weigeren aan dergelijke verzoeken te voldoen die aan de uitoefening van die rechten ten grondslag liggen. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een dergelijk beroep in strijd is met een wettelijke verplichting dan wel dat dit strijdig is in verband met de hoedanigheid van advocaat dan wel een ander redelijk belang zich verzet tegen de uitoefening van voornoemde rechten. In geval van weigering wordt deze door Frank Peeters Advocatuur schriftelijk gemotiveerd.

Geen doorgifte aan derden

Frank Peeters Advocatuur geeft bovengenoemde gegevens niet door aan derden behoudens wanneer Frank Peeters Advocatuur krachtens een wettelijke verplichting daartoe gehouden is.